Merken
 
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
 
Meest gekocht
 

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

glijmiddelen-condooms.nl

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, welke tot stand komen via de websites van glijmiddelen-condooms.nl, gevestigd te Emmen, hierna te noemen: “glijmiddelen-condooms.nl.”.

De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van glijmiddelen-condooms.nl bindend.

Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door glijmiddelen-condooms.nl bindend.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van glijmiddelen-condooms.nl zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft glijmiddelen-condooms.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

De door glijmiddelen-condooms.nl gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten en op de website van glijmiddelen-condooms.nl e.d. vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit transport- en verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander tenzij uitdrukkelijk op de website van glijmiddelen-condooms.nl dan wel elders schriftelijk anders wordt vermeld dan wel indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, belastingen, (import)-heffingen, wisselkoersen e.d., is glijmiddelen-condooms.nl gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door glijmiddelen-condooms.nl en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is glijmiddelen-condooms.nl gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen, binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 4: KOOP OP AFSTAND

Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument en indien sprake is van een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien sprake is van een koop op afstand in de zin van lid 1 van dit artikel, geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst met glijmiddelen-condooms.nl binnen 14 dagen na ontvangst van de zaak te ontbinden. De wederpartij is niet gehouden voor de ontbinding een reden op te geven. De ontbinding dient schriftelijk te worden ingeroepen.

Ontbinding ingevolge het bepaalde in lid 2 van dit artikel is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door de wederpartij aan glijmiddelen-condooms.nl.

Ingeval van ontbinding dient de zaak voor rekening en risico van de wederpartij en op een door glijmiddelen-condooms.nl te bepalen wijze aan glijmiddelen-condooms.nl retour gezonden te worden.

Ingeval van ontbinding worden de door de wederpartij reeds gedane betalingen, door glijmiddelen-condooms.nl zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaak gerestitueerd. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Voor zover van toepassing is glijmiddelen-condooms.nl gerechtigd de kosten van de retourzending aan de wederpartij in rekening te brengen.

glijmiddelen-condooms.nl heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover glijmiddelen-condooms.nl vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de originele verpakking en/of de zaak is beschadigd.

glijmiddelen-condooms.nl stelt de wederpartij na ontvangst van de zaak per omgaande in kennis van een eventuele weigering dan wel het gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.

Bovengenoemde bepalingen inzake ontbinding gelden niet met betrekking tot zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – wegens hygiënische aspecten. Onder deze bepaling vallen in ieder geval erotisch getinte gebruiksartikelen.

 

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft glijmiddelen-condooms.nl het recht leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 6: LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN

Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen, indien wij niet binnen 30 dagen kunnen leveren stellen wij u hiervan op de hoogte. U kunt dan de overeenkomst ontbinden of een nieuwe levertijd overeenkomen. Bij ontbinding wordt er z.s.m. doch binnen maximaal 30 dagen het reedsbetaalde bedrag gecrediteerd.

Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door glijmiddelen-condooms.nl per transactie worden gefactureerd.

Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door glijmiddelen-condooms.nl te bepalen wijze, doch voor rekening van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt glijmiddelen-condooms.nl zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. glijmiddelen-condooms.nl stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij glijmiddelen-condooms.nl in staat moet stellen de zaken te leveren.

Indien de wederpartij ook na verloop van de door glijmiddelen-condooms.nl gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft glijmiddelen-condooms.nl het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

glijmiddelen-condooms.nl is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

 

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

glijmiddelen-condooms.nl kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling of termijnbetaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van glijmiddelen-condooms.nl niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is glijmiddelen-condooms.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door glijmiddelen-condooms.nl worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 8: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van glijmiddelen-condooms.nl te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij glijmiddelen-condooms.nl binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan glijmiddelen-condooms.nl.

Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan glijmiddelen-condooms.nl te worden gemeld.

Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 8 van artikel 9 in aanmerking genomen.

Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan glijmiddelen-condooms.nl zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

Bestelde zaken worden in de bij glijmiddelen-condooms.nl voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van glijmiddelen-condooms.nl.

Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van glijmiddelen-condooms.nl.

Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

glijmiddelen-condooms.nl dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van glijmiddelen-condooms.nl indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

In alle gevallen geschiedt retourzending op een door glijmiddelen-condooms.nl te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij glijmiddelen-condooms.nl de reclame gegrond verklaart.

Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

Bovengenoemde bepalingen inzake reclames en retourzendingen gelden niet met betrekking tot zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – wegens hygiënische aspecten. Onder deze bepaling vallen in ieder geval erotisch getinte gebruiksartikelen

 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

glijmiddelen-condooms.nl kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van glijmiddelen-condooms.nl, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van glijmiddelen-condooms.nl - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken.

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is glijmiddelen-condooms.nl nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door glijmiddelen-condooms.nl gesloten verzekering.

glijmiddelen-condooms.nl staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht glijmiddelen-condooms.nl zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen glijmiddelen-condooms.nl tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.

Zo door glijmiddelen-condooms.nl geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt glijmiddelen-condooms.nl de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

De wederpartij verliest diens rechten jegens glijmiddelen-condooms.nl, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart glijmiddelen-condooms.nl tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van glijmiddelen-condooms.nl strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan glijmiddelen-condooms.nl zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

ARTIKEL 10: BETALING

Betaling dient te geschieden conform de op de website van glijmiddelen-condooms.nl aangegeven wijze.

Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien een factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum niet volledig is betaald:
A. zal de wederpartij aan glijmiddelen-condooms.nl een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B. zal de wederpartij, na daartoe door glijmiddelen-condooms.nl te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
C. heeft glijmiddelen-condooms.nl het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. glijmiddelen-condooms.nl zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

Ter keuze van glijmiddelen-condooms.nl kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is glijmiddelen-condooms.nl bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien glijmiddelen-condooms.nl het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD

glijmiddelen-condooms.nl behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens glijmiddelen-condooms.nl heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

Ingeval glijmiddelen-condooms.nl een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van glijmiddelen-condooms.nl vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

De wederpartij is verplicht glijmiddelen-condooms.nl terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 12: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en glijmiddelen-condooms.nl gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

Ingeval nakoming van datgene waartoe glijmiddelen-condooms.nl krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van glijmiddelen-condooms.nl, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van glijmiddelen-condooms.nl, is glijmiddelen-condooms.nl gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens glijmiddelen-condooms.nl tot aan dat moment te voldoen.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij glijmiddelen-condooms.nl, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

ARTIKEL 14: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zicht hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
B. Het bepaalde in sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan glijmiddelen-condooms.nl een door glijmiddelen-condooms.nl nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan glijmiddelen-condooms.nl te vergoeden. glijmiddelen-condooms.nl is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart glijmiddelen-condooms.nl ter zake.

Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Op de tussen glijmiddelen-condooms.nl en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechterlijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor glijmiddelen-condooms.nl, door dat recht worden beheerst.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat glijmiddelen-condooms.nl de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar glijmiddelen-condooms.nl is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat glijmiddelen-condooms.nl aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is glijmiddelen-condooms.nl gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.